Algemene voorwaarden
Onze algemene voorwaarden kunt u hier als pdf bestand downloaden.

Privacy verklaring
gijs.shop bewaart en gebruikt de persoonsgegevens uitsluitend die rechtstreeks worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan gijs.shop worden verstrekt. Deze gegevens worden opgenomen in het klantenbestand van gijs.shop voor het uitvoeren van een overeenkomst en zullen niet aan derden worden verstrekt voor reclamedoeleinden.

Disclaimer
Aan de samenstelling en inhoud van deze website wordt de uiterste zorg besteed. gijs.shop aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid hiervan, dan wel de directe of indirecte gevolgen van handelen of nalaten op basis hiervan. In geen geval kunnen rechten van welke aard dan ook worden ontleend aan de inhoud van deze website.

gijs.shop behoudt zich het recht voor om de informatie op de website te allen tijde te verbeteren of anderszins te wijzigen.

Alle rechten voorbehouden
Geen enkele tekstuele en/of grafische weergave van deze website mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt, in welke vorm of op welke wijze dan ook, of worden opgeslagen in een geautomatiseerd (gegevens)bestand, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van gijs.shop.